OLUŞUM ENTALPİSİ

OLUŞUM ENTALPİSİ

*Bu bölümde tepkimelerin entalpi değişimi hesaplanır. Endotermik ve ekzotermik tepkimelerin potansiyel enerji grafikleri çizilir. Grafikler üzerinden entalpi değişimi bulunur.

STANDART OLUŞUM ENTALPİSİ

25 C sıcaklık ve 1 atm basınçta bir bileşiğin, elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine standart oluşum entalpisi (standart oluşum ısısı) adı verilir ve ΔH şeklinde gösterilir. Elementlerin standart koşullarda en kararlı hâllerinin oluşma entalpisi “sıfırˮ kabul edilir.

Bir mol bileşik için bu değer standart molar oluşum entalpisi adını alır.

Bileşiklerin standart oluşum entalpilerinden yola çıkılarak bir tepkimenin entalpi değişimi aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.

Tepkime entalpisi, tepkimenin türüne göre, nötrleşme, yanma, çözünme, buharlaşma entalpisi gibi terimlerle ifade edilebilir.

Örnek-1

Tablodaki değerleri kullanarak C2H4 gazının molar yanma entalpisini hesaplayınız.

ÇÖZÜM:

Örnek-2

40 g CaCO3 katısının tamamının CaO ve CO2 gazlarına ayrışması için gerekli olan enerji kaç kaç kj’dur? (CaCO3 :100g/mol)

ÇÖZÜM:

POTANSİYEL ENERJİ-TEPKİME KOORDİNATI GRAFİĞİ

Kimyasal tepkimelerde meydana gelen ısı değişimi taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin değişimi ve dönüşümünden ileri gelir.

Tanecikler arasındaki kinetik enerji,

  • Titreşim,
  • Öteleme,
  • Dönme hareketlerinden ileri gelir.

Potansiyel enerji ise taneciklerin birbiri ile konumu ve aralarındaki elektrostatik çekim kuvvetlerinden kaynaklanır.

EKZOTERMİK TEPKİMELERDE PE-TK GRAFİĞİ

Maddelerin depoladığı potansiyel enerji (bağ enerjisi) kimyasal tepkimelerde ısı, ışık, ses, elektrik veya hareket enerjisine dönüşebilir.

Bu nedenle potansiyel enerji tepkime sonunda değişebilir.

Ekzotermik tepkimelerde ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden düşüktür.

ENDOTERMİK TEPKİMELERDE PE-TK GRAFİĞİ

Endotermik tepkimelerde ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden düşüktür.

Endotermik tepkimelerde, tepkimenin devam etmesi için dışarıdan sürekli enerji verilmesi gerekir.

Örnek-3

Aşağıdaki PE-TK grafiğine göre tepkime denklemini yazarak aşağıda istenenleri cevaplayınız.

ÇÖZÜM: 

Tepkime denklemi:

X +  Y +  55kj    →   2XY

a) Tepkimenin entalpisi

b) Ürünlerin potansiyel enerjisi

c) Girenlerin potansiyel enerjisi

d) 0,2 mol XY’nin oluşması sırasında harcanan enerji

e) Belirli miktar XY’den 2 mol X2 oluşması sırasında gerekli olan enerji