AYT KİMYA TESTLERİ

PDF formatında AYT Kimya Testleri için doğru sayfadasınız. AYT Kimya çalışırken ek olarak çözebileceğiniz PDF Pekiştirme Testleri sizler için hazırlandı.

AYT Kimya 11 ve 12. sınıf konularını içermektedir.

Modern Atom Teorisi, Atomun Kuantum Modeli, Modern Periyodik Sistem, Sulu Çözeltiler, Çözelti Derişimleri, Çözünürlük, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Kimyasal Tepkimelerde Hız, Kimyasal Denge, Sulu Çözeltilerde Denge, Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyası ve Organik Bileşikler konularına ait testleri PDF formatında bulabilirsiniz.

AYT Kimya PDF Ders Notları için Tıklayın!

ÇÖZÜNÜRLÜK


ÇÖZÜNÜRLÜK

*Bu bölümde çözeltiler derişik, seyreltik, doymamış, doymuş ve aşırı doymuş olarak sınıflandırılır. Çözünürlük kavramına değinilir. Çözünürlük değerinin sıcaklık ve basınçla ilişkisi incelenir.

ÇÖZELTİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Çözeltiler çözünürlük temelinde derişik, seyreltik, doygun, aşırı doygun ve doymamış çözeltiler şeklinde sınıflandırılır.

Seyreltik çözelti: Çözünen madde miktarı görece düşük olan çözeltiler.

Derişik çözelti: Çözünen madde miktarı görece yüksek olan çözeltiler.

Aşağıda verilen çözeltilerden, B çözeltisinin çözünen/çözücü oranı A’ya göre büyük olduğundan B çözeltisi derişik, A çözeltisi seyreltiktir.

Doymamış çözelti: Çözücünün çözebileceği en yüksek madde miktarından daha az çözünen içeren çözeltilere denir.

Doygun çözelti: Çözücünün çözebileceği en yüksek miktarda çözünen içeren çözeltilere denir.

Aşırı doygun çözelti: Çözücünün çözebileceği en yüksek miktardan daha fazla çözünen içeren çözeltilere denir. Aşırı doygun çözelti kararsızdır. Dış etki ile aşırı miktar çöker ve çözelti tekrar doygun hale geçer.

Aşırı doygun çözelti nasıl hazırlanır?

Doymuş çözelti ısıtılır ve sıvı içinde bir miktar daha katı çözünmesi sağlanır. Daha sonra çözeltinin sıcaklığı kademeli olarak ilk sıcaklığına düşürülür. Oluşan çözelti aşırı doygun çözelti olur.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Belirli sıcaklık ve basınçta 100 gram çözücüde çözünen madde derişimine çözünürlük denir. Çözünürlük birimi genellikle g/100 g su olarak kullanılır. Suyun özkütlesi 1g/ml olduğundan çözünürlük birimi g/100 mL su olarak da alınabilir.

Örneğin 20 C sıcaklıkta 100 g suda en fazla 36 g yemek tuzu çözünürken, aynı sıcaklıkta 100 g suda en fazla 11 g sodyum bikarbonat çözünebilmektedir.

Çözünürlük aşağıdaki denklemle ifade edilir:

Çözünürlük ifadesi 100 g su ile elde edilen doymuş çözeltide çözünmüş maddeyi belirtir.

Örnek-1

20 C’ta çözünürlüğü 11g/100g su olan sodyum bikarbonat tuzunun 555 g doygun sulu çözeltisinde kaç g çözünmüş sodyum bikarbonat bulunur?

ÇÖZÜM:

100 g suda 11 g tuz çözündüğünde toplam 111 g çözelti oluşur.

O halde,

111 g çözeltide     11 g tuz

555 g çözeltide       X

X = 55 g

Örnek-2

Aşağıda KCl tuzuna ait sıcaklık-çözünürlük grafiği verilmiştir. 30 C’ta 200 g su ile hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 60 C’a çıkarıldığında çözeltinin tekrar doymuş hale gelmesi için ne kadar KCl eklenmesi gerekir?

ÇÖZÜM:

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜN SICAKLIK VE BASINÇLA İLİŞKİSİ

Katı ve sıvılarda: Sıcaklık arttıkça çözünürlük genellikle artar. Basınçla katı ve sıvıların çözünürlükleri değişmez.

Gazlarda: Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Basınç arttıkça çözünürlük artar.

DERİŞTİRME VE KRİSTALLENDİRME HESAPLAMALARI

Örnek-3

40 C’ta 100 g suda en fazla 20 g çözünebilen X tuzu ile 40 C’ta hazırlanan 150 g doymuş çözeltinin sıcaklığı 20 C’a düşürüldüğünde 12 g X katısı çöküyor. Buna göre X tuzunun 20 C’taki çözünürlüğü kaç g/100g su dur?

ÇÖZÜM:

AYT Kimya PDF Ders Notları


Hoşgeldiniz! AYT kimya pdf notlarına ulaşabileceğiniz sayfamız artık hizmetinizde.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) iki oturumlu sınavın ikinci oturumudur. AYT sınavı 11 ve 12. sınıf konularını kapsamakla birlikte tüm lise müfredatından ileri düzey soruların sorulduğu bir sınavdır. AYT sınavında kimya dersinden 13 soru çıkmaktadır ve tüm lise müfredatından sorular gelebilmektedir.

Tüm öğrenciler AYT sınavına girebilir, fakat yalnızca TYT sınavından 150 puan barajını geçen öğrencilerin AYT puanı hesaplanır. Bununla birlikte AYT sınavından 180 puan barajını geçen öğrenciler 4 senelik bölümlerden tercih yapmaya hak kazanır. Hedefiniz 4 senelik bir bölümse doğru yerdesiniz.

Bu sayfada AYT sınavında karşınıza çıkan 11 ve 12. sınıf ileri düzey kimya dersleri ile ilgili notlar bulacaksınız.

KOLİGATİF ÖZELLİKLER

KOLİGATİF ÖZELLİKLER

Koligatif özellikler derişime bağlı değişen özellik anlamına gelir. Koligatif özellikler:

 • Buhar Basıncı Düşmesi
 • Kaynama Noktası Yükselmesi
 • Donma Noktası Alçalması
 • Ozmoz

şeklinde sıralanır. Koligatif özelliklerle ilgili ders notları için aşağı kaydırınız.

 

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ VE DERİŞİMLERİ

Buhar Basıncı Alçalması

Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşırlar. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur ve oluşan buhar molekülleri bulunduğu ortama basınç uygular. Bu basınca sıvının buhar basıncı denir.

Bir sıvı içinde uçucu olmayan katı çözündüğünde sıvının buhar basıncı düşer. Çözünen katının derişimi ile sıvının buhar basıncı ters orantılıdır.

Raoult yasası: Bir çözeltideki çözücünün buhar basıncı, saf çözücünün buhar basıncı ile çözünenin mol kesrinin çarpımına eşittir.

Rault yasasına uyan çözeltilere ideal çözelti denir. Gerçek çözeltiler bu yasaya uymaz.

Pçözelti  = Pçözücü . Xçözücü

Pçözelti = Çözeltinin buhar basıncı

Pçözücü = Saf çözücünün buhar basıncı

Xçözücü = Çözücünün mol kesri

Örnek-1

20 C sıcaklıkta 162 g suda 108 g glikoz (C6H12O6) çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin buhar basıncı ölçülüyor. Buna göre. saf suyun buhar basıncıncaki alçalma kaç mm Hg’dir?

(Glikoz: 180g/mol, su:18g/mol, 20 C’ta Psu: 24 mmHg)

ÇÖZÜM:

Buhar basıncı düşmesi örnek çözümü

Örnek-2

50 C sıcaklıkta hazırlanan kütlece %20’lik 190 g MgCl2 çözeltisinin buhar basıncı kaç mmHg’dir? (MgCl2:95g/mol, Psu:96 mmHg)

ÇÖZÜM:

buhar basıncı örnek çözümü 2

Bir sıvı içinde başka bir sıvı çözündüğünde oluşan çözeltinin buhar basıncı her iki sıvının kısmi buhar basınçları toplamına eşittir.

A ve B sıvılarından oluşan bir çözeltinin buhar basıncı bulunurken önce A ve B sıvılarının kısmi buhar basınçları hesaplanır:

A sıvısının kısmi buhar basıncı:  P= PoA . XB

B sıvısının kısmi buhar basıncı:  P= PoB . XB

Çözeltinin buhar basıncı:  Pçözelti  = PA + PB

Örnek-3

20 C sıcaklıkta 117 g su ile 69 g etil alkol karıştırılarak ideal çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg’dir? (Su: 18 g/mol, Etil alkol: 46 g/mol, Palkol: 44 mmHg, Psu: 24 mmHg)

ÇÖZÜM:

buhar basıncı düşmesi örnek 3

Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi)

Buhar basıncı düşen sıvıların kaynama noktası yükselir. Çözünen madde miktarı arttıkça sıvı daha yüksek sıcaklıklarda kaynamaya başlar.

kaynama noktası düşmesi

Kaynama noktası yükselmesi aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır:

ΔTk = Kk . m. ts

ΔTk : Kaynama noktası yükselmesi, Kk : Ebülyoskopi sabiti, m : Çözeltinin molalitesi, ts : Çözünenin tanecik sayısı

Donma Noktası Yükselmesi (Kriyoskopi)

Sıvı içinde çözünen madde miktarı arttıkça sıvının donma noktası düşer. Derişimle donma noktasındaki düşme miktarı doğru orantılıdır.

donma noktası karşılaştırması grafiği kriyoskopi
iyon ve moleküllerde tanecik sayısı

Donma noktası alçalması aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır:

ΔTd = Kd . m. ts

ΔTd : Donma noktası yükselmesi, Kd : Kriyoskopi sabiti, m : Çözeltinin molalitesi, ts : Çözünenin tanecik sayısı

Örnek-4

500 ml suda 46,8 g NaCl tuzu çözünerek hazırlanan çözeltinin saf çözücüye göre,

a) Kaynama noktası yükselmesini,

b) Donma noktası alçalmasını bulunuz. (NaCl: 58,5 g/mol, su için K : 0,52 C/m, K : 1,86 C/m)

ÇÖZÜM:

kaynama noktası yükselmesi örnek çözümü

Üçlü Faz Diyagramında Ebülyoskopi ve Kriyoskopi

Saf sıvı ve içinde uçucu olmayan katı çözünmüş çözeltiye ait kaynama ve donma noktaları karşılaştırılması üçlü faz diyagramında da yapılabilir.

üçlü faz diyagramında kriyoskopi ve ebülyoskopi

Ozmotik Basınç

Aralarında ince bir zar bulunan derişimi farklı iki çözelti arasında, seyreltik olandan (az yoğun) derişik (çok yoğun) olana doğru çözücü (genellikle su) geçişi olur. Bu olaya ozmoz denir.

ozmotik basınç

Çözücü moleküllerinin geçtiği tarafta sıvı yükselir ve kollar arasında yükseklik farkı (h) oluşur. Bu yükseklik farkından dolayı oluşan basınca ozmotik basınç adı verilir. Ozmotik basınç çözücü moleküllerinin derişik ortama akışını engeller ve denge oluşur.

Her iki tarafta çözelti derişimleri eşitse çözeltiler izotoniktir. Derişimi yüksek olan çözeltiye hipertonik, derişimi düşük olan çözeltiye ise hipotonik çözelti denir.

Ağaçların suyu gövdeleriyle yapraklarına taşımasında ozmotik basınç rol oynar.

Ters Ozmoz Yöntemiyle Su Arıtımı

Ters ozmoz yönteminde derişik çözeltiye basınç uygulanır. Basınçla birlikte yarı geçirgen zar yardımıyla derişik çözeltiden seyreltik çözeltiye doğru su geçişi olur. Su içindeki kirleticiler ve yabancı maddeler yarı geçirgen zardan geçemez. Böylelikle su içindeki kirleticilerden arındırılmış olur.

ters ozmoz

11. Sınıf Kimya PDF Ders Notları

11. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı

1. Modern Atom Teorisi

 • Atomun Kuantum Modeli
 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
 • Periyodik Özellikler
 • Elementleri Tanıyalım
 • Yükseltgenme Basamakları

2. Gazlar

 • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
 • İdeal Gaz Yasası
 • Gazlarda Kinetik Teori
 • Gaz Karışımları
 • Gerçek Gazlar

3. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

 • Çözücü Çözünen Etkileşimleri
 • Derişim Birimleri
 • Koligatif Özellikler
 • Çözünürlük
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 • Tepkimelerde Isı Değişimi
 • Oluşum Entalpisi
 • Bağ Enerjileri
 • Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

5. Kimyasal Tepkimelerde Hız

 • Tepkime Hızları
 • Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

6. Kimyasal Tepkimelerde Denge

 • Kimyasal Denge
 • Dengeyi Etkileyen Faktörler
 • Sulu Çözelti Dengeleri

11. SINIF KİMYA PDF DERS NOTLARI

AYT KİMYA DENEMELER

AYT kimya deneme pdf dosyalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sizler için özenerek hazırlamış olduğumuz bu denemelerin hazırlık sürecinde yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Bildiğiniz gibi AYT’de kimya dersinden 13 soru çıkmaktadır. MEB’in son açıklamasına göre bu 13 soru;

 • Modern Atom Teorisi,
 • Gazlar,
 • Kimya ve Enerji,
 • Kimyasal Hız,
 • Kimyasal Denge,
 • Kimya ve Elektrik,
 • Karbon Kimyasına Giriş,
 • Organik Bileşikler

konularını kapsıyor. Konu çok, soru az. Biliyoruz. Fakat bu sizin daha çok çalışmanıza engel değil. Detaylar, istisnalar, kural dışı durumlar sınavda her zamankinden daha fazla eleyici özelliği sahip olacak.

AYT’ye çalışırken kimya soru katsayılarının matematik alanından daha yüksek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yani AYT’de bir kimya sorusu matematikten daha değerli.

Puanınızı hesaplarken, AYT  netlerinizi: Matematik=3 Fizik=2,85 Kimya=3,07 Biyoloji=3,07 ile çarpın.